Specializace

Ceník advokátních služeb je stanoven zákonem o advokacii a advokátním tarifem.
Podle povahy poskytované právní služby sjednáváme odměnu po dohodě s klientem, dle počtu hodin, případně odměna pevnou sazbou za provedení úkonu.

 • Správní právo
  • Zastupování klientů při vymáhání pohledávek v oblasti elektronických komunikací, tj. podávání návrhů na správní řízení
  • Zastupování poskytovatele služeb u správního orgánu a vedení celého řízení za účelem vymožení dlužné pohledávky, tj. včetně podání návrhu na exekuci
  • Zastupování klientů v přestupkovém řízení
  • Žaloby proti rozhodnutí správních orgánů
  • Zastupování ve správním řízení
  • Zastupování v soudním řízení správním
 • Trestní právo
  • V trestní obhajobě se specializujeme především na zastupování osob obviněných z trestných činů proti majetku, trestných činů proti rodině a dětem a trestných činů obecně ohrožujících
  • Obhajoba obviněných v trestním řízení
  • Zastupování poškozených v trestním řízení, náhrada škody
  • Vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
 • Exekuční řízení, vymáhání pohledávek
  • Soudní vymáhání pohledávek
 • Rodinné právo
  • Rozvody a vypořádání společného jmění manželů
  • Výchova a výživa nezletilých a úprava styku
 • Občanské právo
  • Vymáhání pohledávek
  • Příprava smluv o převodech nemovitosti (darování a prodej)
  • Řešení případů náhrady škody
  • Vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Obchodní právo
  • Příprava textu obchodních smluv
  • Právní analýza obchodních smluv
  • Směnečné právo
  • Další otázky obchodního práva
 • Pracovní právo
  • Příprava textu pracovně právních smluv
  • Odpovědnost za škodu
  • Poradentsví v otázkách pracovního poměru a nároků s tím spojených-tj. vznik změny a ukončení pracovního poměru, neplatné rozvázání pracovního poměru a nároky z něj vzniklé
 • Ústavní právo
  • Sepisování ústavních stížností
  • Zastupování před Ústavním soudem
 • Právní vztahy k nemovitostem
  • Smluvní dokumenty pro prodej, koupi a nájem nemovitosti
  • Vypracování smluv o dílo na stavbu nemovitosti
  • Vypracování smluv mandátních, komisionářských a o zprostředkování
  • Zápisy vlastnických či jiných práv do katastru nemovitosti, včetně jednání s Katastrálními úřady
  • Řešení zástavních práv a realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem
  • Zastupování při sporech týkajících se nemovitostí
 • Pojistné právo
  • Zastupování klientů ve sporech s pojišťovnami